Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

Đăng bởi: Quản Trị Viên | Giới Thiệu | Thời gian: 07/12/2021

Sứ mệnh, tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

1. Sứ mệnh

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo là một hệ thống tích hợp và đồng bộ các cơ sở vật chất, dịch vụ và nguồn nhân lực nhằm ươm tạo các doanh nghiệp khởi sự vận hành và phát triển cho đến lúc trưởng thành. Đồng thời, tạo môi trường để phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo và bảo trợ thương mại hóa đối với các ý tưởng sản phẩm tiềm năng từ phía nhà trường và bên ngoài.

2. Tầm nhìn

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo mong muốn trở thành một vườn ươm doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn để có thể tham gia vào mạng lưới các vườn ươm doanh nghiệp khác trên toàn quốc và có danh tiếng trong khu vực Đông Nam Á.

3. Giá trị cốt lõi (6 giá trị cốt lõi)

Trách nhiệm – Nhận thức được trách nhiệm đối với hành động hỗ trợ và các quyết định bảo trợ cho con người và doanh nghiệp.

Cam kết – Cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và hiệu quả.

Cộng đồng – Thể hiện rõ vai trò nhằm đóng góp cho nhà trường, địa phương.

Đa dạng – Tôn trọng sự đa dạng và cho đi những phần tốt nhất mình có.

Đổi mới – Theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới có khả năng thay đổi thế giới.

Thống nhất – Hành động với sự trung thực, danh dự và hợp tác.

Tin tức & Sự kiện

Mới nhất